Hệ thống chẩn đoán dựa trên nước bọt (hệ thống chẩn đoán không...

hoa.a2k18

Hệ thống chẩn đoán dựa trên nước bọt đề cập đến một phương pháp chẩn đoán xác định các bệnh từ nước bọt. Không giống như phương pháp chẩn đoán máu yêu cầu lấy mẫu qua k...

Công nghệ cốt lõi: Công nghệ tiền xử lý mẫu sử dụng công nghệ ...

hoa.a2k18

Công nghệ cốt lõi: Công nghệ tiền xử lý mẫu sử dụng công nghệ phân cực nồng độ ion (ICP) Kỹ thuật phân cực nồng độ ion là màng trao đổi ion chọn lọc được tạo thành từ k...